Text v knihách – viac ako len príbeh

0 Komentárov
84 Zobrazení

Z praxe vieme, že rodičia vyberajú knihy pre deti predovšetkým podľa ilustrácie. Ak sa sústredia na text, vyberajú hlavne tie tituly, ktoré ho majú veľa (s pocitom, že iba takto sa investícia oplatí). Ani jedna z týchto ciest nie je úplne správna. Poďte sa pozrieť, ako hľadať zlatú strednú cestu, načo nám text vlastne slúži a prečo by mal byť pri výbere tiež rozhodujúci.

Rozvoj jazykových schopností – najväčší benefit čítania

Knihy sú vynikajúcim zdrojom cibrenia slovnej zásoby ale i gramatiky, výslovnosti, rozprávačských schopností, porozumenia a komunikácie vo všeobecnosti. Malí čitatelia si osvojujú tieto schopnosti tak, že sa započúvajú do nášho čítania. Práve preto je jeho zložitosť a množstvo dôležitým parametrom, ktorý netreba podceňovať.

Text ako majstrovské dielo

Text je z lingvistického hľadiska najkomplexnejšia úroveň, je omnoho viac ako len slová či vety. Od náhodného zoskupenia viet sa líši v dvoch základných vlastnostiach – je obsahovo i jazykovo previazaný. Okrem toho vypovedá aj o samotnom autorovi – o jeho jazyku, spôsobe myslenia, o postojoch, vedomostiach, humore, pohľade na svet i o tom, ako dokáže odhadnúť svojho čitateľa. Preto napísať knihu, ktorá je pekná, funkčná a navyše obľúbená u mnohých detí, je hotovým majstrovským dielom.

Porozumenie sa môže líšiť od čitateľa k čitateľovi

Kým sú v texte niektoré informácie vyjadrené priamo (konkrétnymi slovami), iné sú akoby „zakódované“. Práve tie podporujú hľadanie súvislostí či vytváranie čitateľských hypotéz. Porozumenie textu tak závisí od viacerých faktorov, napríklad od typu textu a jeho zložitosti, od jazykových schopností čitateľa, vedomostí, pozornosti, motivácie, pamäte či od kontextu. Preto môže viacero čitateľov porozumieť rovnakému textu inak.

Je možné, že deti budú príbeh vnímať celkom inak ako my dospelí a má zmysel sa o tom rozprávať, vnášať do konverzácie naše pohľady, vysvetlenie a zhrnutia. Text je veľký balíček dielčích schopností i životných skúseností, a preto tu nestačia kontrolné otázky súvisiace s porozumením, aké sme poznali zo škôl.

Výber knihy podľa veku

Aby text v knihe naplno rozvíjal rečový potenciál dieťaťa, je ideálne, aby bol o kúsok zložitejší ako je jeho aktuálna jazyková úroveň. Čo to znamená? Že ročnému dieťatku, ktoré rozpráva prvé slová, ponúkame knihy s vyobrazenými bežnými predmetmi a dennými rutinami, ktoré dobre pozná. Drobcom, čo dokážu pomenovať základné predmety, činnosti i osoby, už ale slová stačiť nebudú – začínajú sa zaujímať o prvé krátke príbehy s jednoduchými vetami, opakujúcimi sa slovami či frázami.

A tak to funguje aj pri skúsenom rečníkovi, ktorý rozpráva v súvetiach – ponúkame mu knihy s čoraz zložitejším textom. Po rozumovej aj jazykovej stránke je pripravený spoznávať aj nové a menej frekventované slová, potrebuje si napočúvať a porozumieť preneseným významom, odkazom, metaforám či vtipom, túži získať odpovede na svoje otázky o texte i o tom, ako funguje svet okolo neho.

Keď je text príliš komplikovaný…

Text v detských knihách je rozmanitejší a bohatší ako reč, ktorou na dieťa rozprávame. Deti, ktoré si s rodičmi často čítajú, môžu mať oproti ostatným deťom výhodu – majú napočúvané rôzne slová a vetné konštrukcie, ktoré sa v ústnej komunikácii až tak často nepoužívajú. To môže mať neskôr vplyv aj na ich čitateľské schopnosti a celkovú prácu s textom v neskoršom veku (1, 2). Občas sa však môže stať, že čitateľskú úroveň úplne neodhadneme. Ak je pre dieťa text príliš komplikovaný, čítanie ho nebaví. Nerozumie mu a nedokáže sa sústrediť. Odchádza. Knihu si na ďalšie spoločné čítanie už nevyberá.

Čo vtedy?

Knihu odložíme na neskôr alebo skúsime čítať inak. Popri čítaní môžeme postupne objasňovať významy jednotlivých slov a viet, poukazovať na detaily i celky, ktoré sú pre príbeh dôležité, nahlas hovoriť o svojich predikciách príbehu, pýtať sa vhodné otázky. Alebo môžeme prerozprávať príbeh vlastnými slovami – takými, ktoré sú blízke i dieťaťu, o ktorých vieme, že im porozumie. Takto dieťa postupne dozreje aj na originálny text a všetky odkazy, ktoré chce text chce svojmu čitateľovi odovzdať.

Text je viac ako len príbeh. Skúste si na to spomenúť pri najbližšom výbere čítania pre deti. Otáčajte knihy a hľadajte vekové odporúčania, pýtajte sa kníhkupcov a knihovníkov, no najmä – vnímajte svoje dieťa. Rýchlo zistíte, čo je málo a čo zas príliš.

  1. J.L. MONTAG. Differences in sentence complexity in the text of children´s picture books and child-directed speech. In First Language., volume 39, issue 5. 2019.
  2. Y. HSIAO, N.J. DAWSON, N. BANERJI, K. NATION. The nature and frequency of relative clauses in the language children hear and the language children read: A developmental cross-corpis analysis od English complex grammar. In Journal of child language, volume 50, issue 3. 2022.

Autorka je logopedička. Profesionálne sa venuje rozvoju reči a na sociálnych sieťach zvyšuje povedomie o logopédii, vývoji dieťaťa a komunikačných stratégiách ako @jazykovko.


Knihoradci odporúčajú: Moja šálka umenia

Päť plus jedna kniha o umení v rozličných podobách. Ktorá...

Detské knihy na oslavu jari

Jar nám už všade navôkol vonia. Poďme ju teda spolu...