KRAJINA SA MENÍ

Keď čítame, naša krajina je
bohatšia, citlivejšia
a spravodlivejšia.

Ak uľahčíme deťom prístup ku knihám, pomáhame im dosahovať lepšie vzdelanie. Dlhodobo tak tvoríme vzdelanejšiu spoločnosť, ktorá zase prispieva ku zdravšej ekonomike v krajine. Prístup ku knihám znižuje ekonomické rozdiely a zvyšuje mieru solidarity.

Deti, ktoré pravidelne čítajú pre radosť, sa takisto učia svet vnímať cez rôznorodé postavy a pohľady. Okrem schopnosti čítať so stále lepším porozumením textu z nich tak rastú omnoho citlivejší a empatickejší ľudia. 

Schopnosť čítať s porozumením je kľúčová aj pre deti žijúce v generačnej chudobe. Ide o zručnosť, ktorá ovplyvňuje mnohé ďalšie, vrátane porozumenia úradných textov či rozvíjania kritického myslenia. 

Zvyšovanie čitateľskej gramotnosti teda pomáha prekonávať prekážky pri získavaní vzdelávania, hľadaní práce, rozvíjaní vlastného spoločenského potenciálu a ukončovaní chudoby.

4 dôvody, prečo nám
čitateľská gramotnosť našej
krajiny nedá spávať

1. Naše deti majú slabý prístup ku knihám

Pri budovaní zručnosti čítať je kľúčový práve prístup k pestrému výberu kníh. Každé tretie slovenské dieťa má však doma najviac 25 kníh, detských i dospeláckych zároveň. Slabý prístup ku knihám sa odráža v čitateľskom sebavedomí: až 57 % našich detí sa nepovažuje za skúsených čitateľov.  

2. Knižnice nie sú pre mnohé deti dostupnou alternatívou

Celá polovica slovenských škôl nemá školské knižnice a dve tretiny zvyšných knižníc nepožičiavajú deťom knihy domov. Prevažná väčšina miestnych knižníc zase zápasí so zostarnutým knižným fondom a nedostatkom peňazí na dokupovanie nových kníh.

Knižnice preto nedokážu plne vychádzať v ústrety meniacim sa potrebám rastúcich čitateľov, predovšetkým v chudobnejších regiónoch s už aj tak nízkym prístupom kníh v domácnostiach.

3. Deti vyrastajú v čitateľsky vyprázdnenom prostredí

Ak zrátame prístup ku knihám doma a v knižniciach, ukáže sa, že mnohé deti prichádzajú do kontaktu s knihami iba na hodinách čítania a literatúry, kde je však čítanie hodnotené. V takomto prostredí chýba priestor na knihy podľa vlastného výberu a pre potešenie, vďaka ktorým sa čítanie stáva príjemným.

4. Zlepšovanie prístupu ku knihám nie je súčasťou plánu obnovy

Nové učebnice literatúry nepomôžu mladej generácii zlepšiť ich čitateľské zručnosti, ak sa zároveň nezlepší jej každodenný prístup ku knihám. Mnohé nadnárodné výskumy opakovane ukazujú, že práve ten je základom akéhokoľvek zlepšenia. Deti potrebujú vo svojom prostredí knihy, ktoré zapasujú ich čitateľskému veku a záľubám, a potrebujú si ich vyberať samy. Iba tak budú čítať dobrovoľne a pre radosť.

3 spôsoby, ktorými
pomáhame našej
krajine čítať

1. Spolupracujeme s učiteľmi

V projekte Naša trieda číta pomáhame učiteľom vytvárať triedne knižnice. Je to najjednoduchší spôsob, ako spájať deti s kvalitnými a atraktívnymi knihami, po ktorých budú siahať preto, lebo samy chcú. Čo sa mení v triedach, ktoré čítajú, si prečítajte na tomto odkaze.

Spoluprácou s Regionálnymi centrami podpory pre učiteľov ponúkame učiteľom okrem pravidelných školení aj letný vzdelávací kurz. Letná škola čítania sa venuje tomu, ako hodnotiť čítanie tak, aby sme deti motivovali alebo ako trpezlivo v triede zveľaďovať čitateľské prostredie.

2. Pomáhame organizáciám, ktoré pomáhajú krajine

Pre program Omama (o.z. Cesta von), ktorý pomáha prelamovať generačnú chudobu, pravidelne vyberáme knižné balíčky na mieru pre deti. Výber vhodných kníh dodávame aj do knižníc základných škôl, ktoré spolupracujú s Teach for Slovakia, organizáciou, ktorá zlepšuje krajinu cez lepšie školstvo.

Pomáhame tiež napĺňať knižnice komunitných centier, detských lôžkových oddelení v nemocniciach alebo darujeme knihy organizáciám, ktoré sa starajú o deti v rizikových situáciách. Podrobný zoznam nájdete na tomto odkaze.

3. Vzdelávame verejnosť o dôležitosti čítania

Krajinu čitateľov pravidelne nájdete v zážitkových zónach a workshopoch na festivaloch po celom Slovensku. Takisto vzdelávame knihovníčky či knihovníkov a poskytujeme konzultácie vydavateľstvám detských kníh. Kníhkupectvu Martinus pomáhame tvoriť úderku detských ambasádorov – predajkýň a predajcov, ktorí sú nadšení pre detské čítanie a knihy. Dôležitosť čítania pre radosť je hlavnou témou aj na našom Instagrame, kde nájdete aj pravidelné knižné výbery pre deti rôznych vekov.

Všetky projekty, ktorými vytvárame krajinu čitateľov, nájdete na tomto odkaze.

Ako môžete pomôcť našej
krajine čítať vy?

Povedzte učiteľom vašich detí o triednych knižniciach, ktoré pomáhajú deťom zaľúbiť sa do čítania. Sledujte nás na Instagrame, kde môžeme spoločne pripomínať, že čítanie je dôležitá zručnosť, no zároveň je tu pre radosť.

Ako čítanie mení triedy a školy si môžete prečítať na tomto odkaze.